Voorwaarden
en bepalingen

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Uplifted gedane aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen en/of door Uplifted gesloten overeenkomsten waarbij Uplifted zich verplicht tot het leveren van diensten, producten, goederen, zaken of de uitvoering van een opdracht. Door het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant onze voorwaarden. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de klant (of koper) bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Uplifted zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
2. Aanbiedingen, offertes, opdrachten, bestellingen etc.

Alle offertes van Uplifted zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Een overeenkomst komst slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Uplifted. Eventuele wijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst door de klant of het eisen van een schadevergoeding.

Alle specificaties, offertes, prijslijsten en andere publicaties zijn altijd onder voorbehoud van druk- of schrijffouten. Als Uplifted in zijn offertes gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze bedoeld om een waarheidsgetrouwe weergave van het product te laten zien. Uplifted kan niet garanderen dat de weergegeven foto’s of kleuren exact overeen komen met het werkelijke product. Ze kunnen geen aanleiding zijn tot aansprakelijkheid of ontbinding van de overeenkomst.

3. Inschakeling van derden
Het is Uplifted toegestaan om voor de uitvoer van de verstrekte opdrachten gebruik te maken van derden. Uplifted zal hiermee zoveel mogelijk overleg plegen en hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Uplifted is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
4. De Bestelling

Er komt pas een verkoopsovereenkomst tussen Uplifted en de klant tot stand, nadat de bestelling van de klant/koper expliciet wordt aanvaard door Uplifted. Het aanvaarden van de verkoopovereenkomst gebeurt door ondertekening van de verkoopovereenkomst (bestelbon) of door het sturen van een orderbevestiging aan de klant.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Uplifted onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Uplifted is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Uplifted behoudt zich het recht voor de bestelling te weigeren of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder verdere opgave van redenen en zonder dat hiervoor aan de klant enige schadevergoeding verschuldigd is, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen.
Uplifted kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het annuleren van een opdracht ten gevolge van overmacht.

Ondermeer maar niet uitsluitend zal Uplifted niet aansprakelijk zijn bij tekortkoming of verzuiming van haar leveranciers, logistieke firma’s of onderaannemers (derden).
Enkel na schriftelijke toestemming van Uplifted, kan de bestelling van de klant maximum 3 maanden bewaard worden. Daarna heeft Uplifted het recht om de actuele prijzen toe te passen.

5. De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van gewijzigde BTW tarieven.
De prijzen gelden in euro, exclusief BTW.
Prijzen zijn exclusief leveringskosten, montage, installatie en Recupel.

6. Betaling
Tenzij anders schriftelijk is overeen gekomen, dienen alle facturen contant te worden voldaan. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag worden zonder voorafgaande ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een schadevergoeding van 10% alsook een interest van 10% per jaar. Het minimum van deze schadevergoeding bedraagt 125€. Uplifted kan, ten voordele van de klant, afwijken van deze bedragen en percentages.
7. Eigendomsoverdracht

De door Uplifted geleverde goederen gaan niet eerder in eigendom van de klant over dan na betaling van het volledige factuurbedrag, interesten en kosten. De klant is verantwoordelijk voor de goederen vanaf het ogenblik dat deze ter beschikking worden gesteld.

In geval van niet betaling van de factuur op vervaldag, zal de factuur van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden worden beschouwd, door het verzenden van een aangetekende brief van Uplifted aan de klant.

In dat geval verbindt de klant zich ertoe alle medewerking te verlenen aan het recupereren van de goederen waar deze zich ook zouden bevinden, op eenvoudig vertoon van de factuur.

8. Terugsturen van producten, herroepingsrecht.

De door Uplifted geleverde goederen kunnen enkel worden terug genomen binnen de 7 werkdagen na de dag van de bestelling en pas na schriftelijke goedkeur door Uplifted.

Artikelen die op bestelling geleverd en gebouwd worden (zoals bijvoorbeeld behandelbanken) kunnen niet worden terug genomen.

In elk geval, kan terugzending enkel voor artikelen die onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking zijn. De klant draagt de kosten voor het terugzenden van het product. Indien het product moet worden afgehaald, zullen de kosten aan de klant worden meegedeeld.

9. Levertermijn
Uplifted stelt alles in het werk om de bestelde producten volgens afspraak te leveren. De opgegeven levertermijnen zijn echter enkel als richtgevend te beschouwen. Afwijkingen kunnen in geen geval recht geven op enige vorm van schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
10. Levering en installatie

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant bij de bestelling aan Uplifted kenbaar heeft gemaakt (het leveradres). Deze plaats is steeds in België.

De levering van de bestelde goederen gebeurt door een koerierdienst of een transportbedrijf.

Indien de klant akkoord gaat met levering van investeringsproducten “levering aan de voordeur” pakt de klant de goederen zelf uit en brengt deze naar de eindbestemming onder eigen verantwoordelijkheid.

Instructies ivm het uitpakken, verplaatsen en installeren van het product zijn op eenvoudige vraag te verkrijgen. Ingeval expliciet vermeld op de offerte, gebeurt de levering en installatie door een gespecialiseerde transportfirma.

Het risico op beschadiging en/of vermissing van de producten berust bij Uplifted tot op het moment van aflevering.

11. Taal

De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is de enige authentieke. De handleiding van sommige geleverde producten aan professionele gebruikers, kunnen opgesteld zijn in het Engels of in het Frans.

Op uitdrukkelijk verzoek van de klant kan een vrije vertaling van de handleiding ter beschikking gesteld worden.

12. Klachten

De klant dient bij ontvangst van goederen de verpakking én het aantal geleverde artikelen te controleren. Een handtekening op de leveringsbon van de transporteur betekent dat hij de goederen in goede staat en aantal heeft ontvangen.

Iedere klacht betreffende het produkt dient schriftelijk gemeld te worden binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen.

Iedere klacht betreffende de factuur dient binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur aangetekend te worden geformuleerd.

Een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Indien een klacht betreffende het product gegrond wordt bevonden door Uplifted, zal Uplifted naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

13. Garantie

De garantie op investeringsgoederen bedraagt 2 jaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De garantietermijn start op de datum van de factuur en geldt enkel bij correct gebruik van het product zoals gedefinieerd door de fabrikant. De garantie geldt niet voor onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, toebehoren of verbruiksproducten zoals batterijen.

Klachten over het kunstleder van behandeltafels , zijn enkel ontvankelijk indien de klant aantoonbaar de door de fabrikant aanbevolen reinigings- en ontsmettingsproducten in de aangegeven dosis gebruikt heeft.

In geval van twijfel geldt het oordeel van de fabrikant van het kunstleder als beslissend. Garantie wordt enkel verleend indien onderhoud en herstellingen steeds door een door Uplifted aangewezen technische dienst worden uitgevoerd.

14. Onderhoud en herstellingen

Indien een klant de hersteldienst van Uplifted uitnodigt voor een herstelling of nazicht, verklaart deze akkoord te gaan met de tarieven en voorwaarden.

Indien, onafhankelijk van de reden, een herstelling niet kan worden afgewerkt, zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Ieder geschil met betrekking tot interpretatie of uitvoering van deze verkoopvoorwaarden, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

16. Verval van recht

Alle vorderingen, van welke aard en op welke grond ook aan Uplifted bv in verband met door Uplifted verrichte leveringen of diensten vervallen in ieder geval na een termijn van vijf jaar. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze termijn een contractuele vervaltermijn is.

Uplifted bv.

Koolmijnlaan 199, 3582 Beringen

BE 0769.573.452

Dank je wel voor jouw
inschrijving!
Open chat
Do you need help?
Hello 👋
How can we help you?